Dokumentumaink Alapszabály

Fényképeink


Alapszabály PDF Nyomtat Email

Veszprém - Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület

ALAPSZABÁLYÁNAK A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a Veszprém - Cserháti Társaskör Kulturális Egyesületet. (az alapszabályban továbbiakban Társaskör)

A Veszprém - Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület 2010. január 26-i tisztújító közgyűlése az alábbi módosított alapszabályt fogadta el.

I.

A Társaskör adatai

1. A Társaskör neve: Veszprém - Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület

2. A Társaskör székhelye: 8200 Veszprém, Köd u. 2.

3. A Társaskör működési területe: Szabadság tér, Kossuth u., Vásárcsarnok, Jutasi út eleje, Árva u., Malom u., Giricses lépcső, Csutorás u., Kereszt u., Völgyikút u., Fenyves u. – Kopácsi u. – Thököly-Buhim u. által körbehatárolt rész.

Jelképe:

 

 

A Társaskör az - 1912-ben önkéntesen alakult szervezet - hagyományaira épülő társadalmi szervezet, jogi személy, mely nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjait.

II.

A Társaskör célja és tevékenységei

 

1. A Társaskör célja:

1.1. A Társaskör független és nyitott társadalmi szervezet, mely a Veszprémben és környékén, élő polgárokat és működő közösségeket összefogja, képviseli. Céljai a tevékenységi körében testesülnek meg:

 

1.2. Lehetséges tevékenységi körei:

-   A régi városrész örökségeinek kutatása, a kutatási eredmények közreadása

-   Hagyományőrzés, hagyományteremtés

-   A Cserhát lakótelep, Kossuth utca és környéke (a régi Cserhát-városrész) szépítése,

-   A városrész lakói számára közérzet javító intézkedések támogatása

-   Rendezvények, ünnepségek, találkozók, kiállítások, kirándulások szervezése

-   Időszakos kiadványok szerkesztése, megjelentetése

-   A városrésszel kapcsolatos PR-tevékenység

 

 

1.3. Az 1989. évi II. törvény (értelmező rendelkezése) szerint a következő területeken végez tevékenységeket:

-     Környezetvédelem

-     Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-     Kulturális tevékenység

-     Egészség megőrzés

2. A Társaskör céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Társaskör eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. A Társaskör céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

III.

A Társaskör tagsága

1. A Társaskör tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja a Társaskör Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társaskör munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a Társaskör Elnöksége dönt.

A Társaskör tagjának jogai:

– részt vehet a Társaskör tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Társaskör működésével kapcsolatban;

– ajánlásokat tehet a Társaskört érintő kérdések megtárgyalására;

– felvilágosítást kérhet a Társaskör tevékenységéről, amelyre a Társaskör 30 napon belül köteles választ adni;

– 18. életévének elérése után választhat, illetve választható a Társaskör ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

– betekinthet a Társaskör nyilvántartásába;

– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaskör Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Társaskör működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti a Társaskör szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag tagdíjat nem fizet, hanem tetszés szerinti összeget vagy más anyagi eszközt ajánlhat fel, melynek évi összege értéke nem lehet kevesebb a rendes tagok tagdíjánál.  Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. A Társaskör természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4. A Társaskör tagja köteles a Társaskör Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni a Társaskör munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:

– a tag halálával,

– a Társaskör megszűnésével,

– a tag kilépésével,

– a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja a Társaskör tagjai közül

– azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.

        azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

 

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

2009-ben a javaslat: 1500,- Ft/év, nyugdíjasoknak 1000,- Ft/év. 2007-től változatlan.

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

Ki kell zárni azt a tagot, aki az alapszabályt sértő tevékenységével illetve magatartásával a tagságra méltatlanná válik. A kizárásról – az eset körülményeinek a taggal történő tisztázását, vagy annak megkísérlését követően, ha a tisztázást a tag magatartása hiúsította meg, – az elnökség dönt, a határozat ellen az érintett a részére történő közlést (az írásbeli értesítés kézbesítését) követő 30 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül.

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. Javaslat: 100.- Ft havidíj, nyugdíjasok részére: 60.- Ft/havidíj A tagdíj kifizetése akár két részletben is lehetséges. (A 2006. évre eső díj: 1000.- Ft, a nyugdíjasoknak: 600.- Ft.)

IV.

Politikai pártok

 

A Társaskör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független a politikai pártoktól, azoktól anyagi támogatást nem kaphat és anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és nem támogathat. A Társaskör elnöke és titkára nem lehet politikai pártnak tagja.

 

V.

A Társaskör szervezete

1. A Társaskör szervei:

Közgyűlés,

Elnökség.

2. A Közgyűlés a Társaskör legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább öt nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

– ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– a Társaskör megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

– az Alapszabály elfogadása és módosítása;

– tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

– tagdíj mértékének megállapítása;

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

– a Társaskör feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely társasköri tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja a Társaskör működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökségi tagok közül 3 fő jelen van. Az Elnökség üléseire – annak napirendjére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

A megismételt közgyűlés időpontjáról és változatlan napirendjéről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell és arról is, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

14. A 5 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg a Társaskör tagjai sorából 3 éves időtartamra.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

a Társaskör gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

személyzeti munka irányítása;

tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

a Társaskör tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja a Társaskörnek.

Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

16. A Társaskör tisztségviselői

A Társaskör elnöke

A Társaskör elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök feladata és hatásköre:

a Társaskör tevékenységének irányítása;

a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

irányítja az Elnökség munkáját;

vezeti az Elnökség üléseit;

képviseli a Társaskört;

intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

összehívja az Elnökség üléseit;

vezeti az ügyintéző apparátust;

irányítja a Társaskör gazdálkodását;

utalványozási jogot gyakorol;

minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

Az elnök ezen jogosultságait esetenként írásban másra is átruházhatja. (elnökségi tagok)

17. A Társaskör alelnöke

-     Az alelnök az elnök irányításával szervezi és intézi a Társaskör ügyeit, gondoskodik a szervezet feladatainak elvégzéséről, az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.

-  Előkészíti az elnökségi üléseket és a közgyűlést.

-  A bankszámla felett az elnökkel közösen rendelkezik.

-  A közgyűlés illetve az elnökség döntéseit írásban közli az érintettekkel, illetve, ha szükséges, nyilvánosságra hozza. A Társaskör tevékenységéről a helyi vagy az országos sajtót tájékoztatja.

-  Vezeti a tagok, pártoló tagok naprakész nyilvántartását.

Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli a Társaskört, és gyakorolja az elnök jogait.

 

18. A Társaskör elnökségi tagjai:

-     Szükség esetén helyettesítik az elnököt vagy az alelnököt, a Társaskör mindennapi életének szervezésében, irányításában. Segítik és támogatják őket, elvállalt feladataikért személy szerint felelősek.

 

 

19. Az ellenőrző bizottság:

-         Az ellenőrző bizottság 3 főből áll, akiket a közgyűlés választ meg, és hívhat vissza.

-         Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Társaskör jogszabály és alapszabály szerinti működését, gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét,

-         Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel,

-         Tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek, fontosabb megállapításairól – szükség szerint – tájékoztatja az elnökséget,

-         Indítványozhatja az elnökség súlyos szabálytalanság esetén a közgyűlés összehívását vagy annak 30 napon belüli ülése elmaradása esetén jogosult maga összehívni az elnökségi ülést, vagy a közgyűlést.

 

Ellenőrző bizottság tagja nem lehet az elnökség elnöke, vagy tagja, nem állhat a közhasznú szervezettel jelen megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve nem részesülhet az egyesület cél szerinti juttatásából, kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatást, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást. Az ellenőrző bizottság tagja nem lehet fentiekben jelzett személyek (elnök, tag, munkaviszonyban, stb. álló személy, juttatásban részesülő személy) hozzátartozója.

 

VI.

A Társaskör vagyona és gazdálkodása

1. A Társaskör éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. A Társaskör gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. A Társaskör működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

– magán és jogi személyek támogatásai;

– rendezvény bevétel;

– egyéb bevételek.

3. A Társaskör bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Társaskör tagjai a Társaskör tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. A Társaskör tisztségviselői feladatukat díjazás nélkül látják el, indokolt esetben kiadásaik megtérítésére azonban igényt adhatnak be.

A Társaskör a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem azt a tevékenységi köre szerinti céljainak elérésére fordítja.

 

A Társaskör szolgáltatásaiból a tagjain kívül más, a célok megvalósítását vállaló személy vagy szerv is részesülhet. A vagyon felhasználási módja, formái az alábbiak lehetnek a saját működési költségek, szerződéses ellenértékek megfizetésén túlmenően: ösztöndíj, költségviselés másokkal közös programban, költségtérítés, pályázati támogatás, egyéb, a célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyon felhasználás.

5. A Társaskör pénzeszközeit számlán kezeli. A társaskör bankban elhelyezett bevételeihez a hozzáférés az alábbiak szerint engedélyezett: Önállóan az elnök férhet hozzá, az alelnök és egy vezetőségi tag együtt kap hozzáférési lehetőséget.

VII.

A Társaskör megszűnése

1. A Társaskör megszűnik:

– ha a Közgyűlés a Társaskör feloszlását kimondja,

– ha feloszlatják,

– ha más szervezettel egyesül,

– ha a Társaskör szétválik,

– ha megszűnését megállapítják.

A Társaskör megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként a Társaskör volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

 

-   A Társaskör tevékenységét elsősorban Veszprémben és környékén élők részére végzi. Szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik részére szervezték.

-   Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, egyebekben gazdálkodását a törvényes keretek között folytatja.

-   Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

A Társaskör Alapszabályának módosítását a 2010. január 26-i tisztújító közgyűlés fogadta el.

 

Veszprém, 2010. január 26.

 

 

 

            Palkóné Jády Melita                                                                      Édes Gyuláné

             jegyzőkönyvvezető                                                                     egyesület elnöke

                                               

 

Támogatóinknca_logo

logo

Logo_keretes


logo


mzeum_logo


Eskvi_s_alkalmi_cmmel_890_x_540

XHTML and CSS. | Kepri Portal